กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง60 แพทย์ ทันตะ มหิดลเพื่อชาวชนบท ม.มหิดล

รับตรง มหิดลเพื่อชาวชนบท  ระดับปริญญาตรี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล 2560  รวมจำนวน 175  คน 

ม.มหิดล1

เปิดรับสมัคร 1-30 กันยายน 2559
สอบตรง 12 พฤษศจิกายน 2559

หน้าเว็บไซต์หลัก https://www.mahidol.ac.th/directadmission/

1,103 Comments