กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

คุณสมบัติ โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทและแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน ม.ธรรมศาสตร์ 2560

ประกาศเกณฑ์คุณสมบัติผู้มีสิทธ์สมัครสอบคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ระดับปริญญาตรี โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท และโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน หลักสูตร 6 ปี

ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้น ม.6 และศึกษาชั้นมปลายตลอดหนักสูตร

ในจังหวัดที่ที่ตนมีภูมิลำเนา ไม่รับสมัครข้ามจังหวัด
กลุ่มจังหวัดที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ

ภาคกลาง ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก รพ.สระบุรี
-สระบุรี
-ลพบุรี
-สิงห์บุรี
-ชัยนาท
-อ่างทอง
-ปทุมธานี

ภาคใต้ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.สุราษฎร์ธานี
และศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.ชุมพรเขตอุดมศักดิ์
-สุราษฎร์ธานี
-ชุมพร
-ระนอง

ภาคตะวันออก ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.พุทธโสธร
-ฉะเชิงเทรา
-ปราจีบุรี
-สระแก้ว

แพทย์ธรรมศาสตร์

381 Comments