กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง60 เภสัชศาสตร์ ม.บูรพา ปีการศึกษา 2560 จำนวน 100 คน

สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ด้วยวิธีแบบรับตรง รอบที่ 1 ม.บูรพา ประจำปีการศึกษา 2560

โครงการที่เปิดรับเพื่อเข้าศึกษาสาขาวิชาเภสัชศาสตร์
โครงการสอบคัดเลือกบุคลเพื่อเข้าศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์สำหรับบุคคลทั่วไป 50 คน
โครงการพัฒนากำลังคนทางเภสัชศาสตร์เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการเภสัชกรรม 25 คน
โครงการนักเรียนโรงเรียนสาธิต พิบูลบำเพ็ญ ม.บูรพา  10 คน
โครงการสำหรับนักเรียนโรงเรียนในภาคตะวันออก 12 จังหวัด 10 คน
โครงการผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาอื่น 5 คน

เปิดรับสมัคร 3 ตุลาคม ถึง 17 พฤศจิกายน 2559

57 Comments