กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง60 โครงการ Students For ASEAN คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ม.สงขลานครินทร์ ภูเก็ต

โครงการ Students For ASEAN เพื่อรับนักเรียนเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ประจำปีการศึกษา 2560

สาขาที่เปิดรับ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการสนเทศ
สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
สาขาวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม

เปิดรับสมัคร 14 พฤศจิกายน 2559 ถึง 13 มกราคม 2560

534 Comments