กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง60 วิทยาศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ (ครูฟิสิกส์) หลักสูตร 5 ปี ม.ศิลปากร

ประกาศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ โดยความร่วมมือระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยวิธีพิเศษ ประจาปีการศึกษา 2560 

เปิดรับสมัครถึงวันที่ 24 เมษายน 2560 

 ประกาศรับสมัคร – ใบสมัครรับตรง  ใบสมัครโควตา

43 Comments