กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง60 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน รอบ 2 รวม 130 คน

การสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบสอง) โดยวิธีรับตรง

วันจันทร์ที่ 17 เมษายน 2560 ถึงวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560

โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

   สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ภาคพิเศษ)                จำนวนรับ  30  คน

   สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร (ภาคพิเศษ)              จำนวนรับ  40  คน

   สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ภาคพิเศษ)           จำนวนรับ  30  คน

   สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ (ภาคพิเศษ)  จำนวนรับ  30  คน

1,187 Comments