กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง60 หลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ จำนวน 100 คน ลาดกระบัง

วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลจากโรงเรียนส่วนภูมิภาค และโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี แบบโควตา หลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ จำนวน 100 คน

คุณสมบัติ
– สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษา ชั้น ม.6
-เกรดเฉลี่ยนสะสมไม่ต่ำกว่า 3.5

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนนี้ถึง 29 กรกฎาคม 2559

ค่าธรรมเนียการศึกษา โรงเรียนการบิน AAA ภาคการศึกษาละ 350,000 บาท และค่าธรรรมเนียมการศึกษา ลาดกระบัง 90,000 บาท

ระเบียบการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี แบบโควตา วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ หลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ประจำปีการศึกษา 2560

 ระเบียบการB.Eng. in Aeronautical Engineering and Commercial Pilot, Academic Year 2017 International Academy of Aviation Industry

425 Comments