กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง โครงการเพชรในตม คณะศึกษาศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 2560

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จะรับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 โครงการเพชรในตม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ระหว่างวันที่ 11 มกราคม – 23 กุมภาพันธ์ 2560 โดยใช้ผลการสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2560  ที่จัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
+ผู้สมัครจะต้องมีสัญชาติไทยและบิดาหรือมารดาและผู้สมัคร มีภูมิลำเนาอยู่ในหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.)ยกเว้นอำเภอเมือง มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี นับจนถึงวันรับสมัคร หรือ
+ผู้สมัครที่เป็นบุตร/ธิดา ของ ทหาร ตำรวจ ครู ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ที่ปฏิบัติหน้าที่และเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดนราธิวาส จังหวัดยะลา และจังหวัดปัตตานี)  โดยที่บิดาหรือมารดา ต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งนี้ ต้องมีเอกสารยืนยันการเสียชีวิตจากเหตุการณ์ฯ ดังกล่าวจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

59 Comments