กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง60 มทร.พระนคร รอบ 2 จำนวน 1,200 คน

มทร.พระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง (รอบที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่บัดนี้-15 พ.ค.60 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนที่พลาดจากการสอบแอดมิสชั่นส์ โดยมหาวิทยาลัยได้เปิดรับนักศึกษาจำนวน 9 คณะ ได้แก่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะบริหารธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปะศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

ซึ่งเปิดรับนักศึกษาผู้สนใจศึกษาจำนวน 1,200 ที่นั่ง ทั้งนี้มีคณะที่นักเรียนสนใจเข้าศึกษาต่อในรอบแรกเป็นอันดับต้นๆ ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

18 Comments