กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง60 ทุน ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ และสาขาวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี ม.ศิลปากร 2560

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปการ
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560

 สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ และสาขาวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี เปิดรับสมัคร 22 สิงหาคม ถึง 30 กันยายน 59  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล เปิดรับสมัครถึง 16 กันยายน 2559 สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม  เปิดรับสมัครถึง 15 กันยายน 255940 Comments