กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง60 คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.รังสิต 60 รอบ 3 วันที่ 29-31 พ.ค. นี้

เรื่อง การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 3 (พิเศษ) ปีการศึกษา 2560
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

คุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิสมัคร

1. สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 3.25

2. มีผลคะแนนการสอบวัดผลทางการศึกษาความถนัดทั่วไป (GAT) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 และความถนัดทาง วิทยาศาสตร์ (PAT2) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40

เอกสารประกอบการสมัคร

1. สำเนาเอกสารแสดงผลการเรียนสะสมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  6 ภาคการศึกษา

2. สำเนาเอกสารแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติพื้นฐาน (O-NET)

3. สำเนาเอกสารแสดงผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ วิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (PAT1 และ PAT2)

4. กรณีที่เป็นหรือเคยเป็นนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ให้นำใบแสดงผลการเรียนของคณะหรือสาขาวิชา ที่กำลังศึกษาหรือเคยศึกษาอยู่มาด้วย เพื่อประกอบการพิจารณา

5. สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชน

กระบวนการสอบคัดเลือก

1. เปิดรับสมัครที่ฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา ชั้น 3 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์  ในระหว่างวันที่  29 – 31 พฤษภาคม 2560 

2. สอบสัมภาษณ์ ทดสอบความถนัด บุคลิกภาพ และจิตวิทยา  ในวันที่ 1 มิถุนายน 2560  รายงานตัวภายในเวลา 08.00 น.  ณ ชั้น 3 อาคารรังสิตประยูรศักดิ์ (อาคาร 12)

4. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกทางเวปไซต์มหาวิทยาลัยรังสิต และคณะทันตแพทยศาสตร์ ในวันที่  2 มิถุนายน 2560 

5. รายงานตัวและชำระเงินลงทะเบียนเรียน ในวันที่ 4 มิถุนายน 2560  ภายในเวลา 09.00 น. ณ  ชั้น 4 อาคารรังสิตประยูรศักดิ์ (อาคาร 12)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0-2791-5500-10

517 Comments