กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

Update 9 โครงการ รับตรง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรนานาชาติ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเห็นสมควรให้มีการรับสมัครและคัดเลือกเข้าศึกษา
ระดับปริญญาบัณฑิต ในหลักสูตร นานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2560 

เปิดรับสมัคร 3-31 มกราคม 2560

1. การรับสมัครและคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ปีการศึกษา 2560 (รายละเอียด)

2. การรับสมัครและคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 (รายละเอียด)

3. การรับสมัครและคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม (หลักสูตรนานาชาติ) คณะอักษรศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 (รายละเอียด)

4. การรับสมัครและคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 (รายละเอียด)

5. การรับสมัครและคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะเศรษฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 (รายละเอียด)

6. การรับสมัครและคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรนิเทศศาตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ)คณะนิเทศศาตร์ ปีการศึกษา 2560 (รายละเอียด)

7. การรับสมัครและคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์จิตวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) คณะจิตวิทยา ปีการศึกษา 2560 (รายละเอียด)

8. การรับสมัครและคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสถาปัตยกรรม(หลักสูตรนานาชาติ) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 (รายละเอียด)

9. การรับสมัครและคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 (รายละเอียด)

389 Comments