กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง60 โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางวิชาการและภาษาอังกฤษ (MDX) ม.ขอนแก่น 2560

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางวิชาการและภาษาอังกฤษ (MDX) ปีการศึกษา 2560

   ในปีการศึกษา 2560 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางวิชาการและภาษาอังกฤษ (MDX)  โดยมีการกำหนดหลักเกณฑ์คุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาโครงการดังกล่าว ดังนี้

1.      เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โปรแกรมวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โดยต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 5 รวม 4 ภาคการศึกษา
ไม่ต่ำกว่า 3.50

2.      มีผลการสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษจากศูนย์หรือสถาบันทดสอบทางภาษาอย่างใดอย่างหนึ่งโดยที่มีผลการสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันสอบจากสถาบันจนถึง
วันรับสมัคร โดยมีรายละเอียดเกณฑ์ขั้นต่ำ ดังนี้
1) TOEFL (Internet Based)             ไม่ต่ำกว่า 52 คะแนน หรือ
2) IELTS (Academic Module)           ไม่ต่ำกว่า 5.0 คะแนน หรือ
3) TU-GET                                       ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน หรือ
4) CU-TEP                                       ไม่ต่ำกว่า  60 คะแนน หรือ
5) ผลการสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ โดย สถาบันภาษามหาวิทยาลัยขอนแก่น (KEPT) ตั้งแต่ 50% ขึ้นไป

สำหรับผู้สมัครสอบเพื่อใช้ผลคะแนนสอบในโครงการ MDX คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2560

สถาบันภาษาจะดำเนินการจัดสอบ KEPT ตามภูมิภาค 2 ครั้งการสอบด้วยกัน ได้แก่

ครั้งที่ 1 จัดสอบระหว่างวันที่ 13-14 สิงหาคม 2559

ภูมิภาค ศูนย์สอบ สนามสอบ จำนวนที่นั่งสอบ
ภาคเหนือ ลำพูน วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน 2,000 คน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น 2,000 คน
ภาคกลาง กรุงเทพฯ ม.รังสิต 2,000 คน
ภาคตะวันออก ชลบุรี ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา 1,200 คน
ภาคใต้ สงขลา ม.ทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 800 คน

 

ช่วงเวลารับสมัคร : 1-28 กรกฎาคม 2559

วัน-เวลาสอบ : 13 หรือ 14 สิงหาคม 2559    09.00-12.00 น. หรือ  13.00-16.00 น.

*หมายเหตุ : ผู้สมัครสอบสามารถเลือกศูนย์สอบได้เพียง 1 ศูนย์ แต่ไม่สามารถเลือกวันและเวลาสอบได้ วันและเวลาสอบจะถูกจัดให้หลังจากผู้สมัครสอบทำการชำระค่าธรรมเนียมเรียบร้อยแล้ว ผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบและพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบได้ 3 วันทำการหลังการชำระเงิน

ประกาศผลคะแนนสอบ : 19 สิงหาคม 2559

ครั้งที่ 2 จัดสอบระหว่างวันที่  3-4 กันยายน 2559

ภูมิภาค ศูนย์สอบ สนามสอบ จำนวนที่นั่งสอบ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น 2,000 คน
ภาคกลาง กรุงเทพฯ ม.รังสิต 2,000 คน

การรับสมัคร

  • เปิดรับสมัครสอบครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1-28 กรกฎาคม 2559 / ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 22-26 สิงหาคม 2559
  • สมัครโดยการลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ ทาง li.kku.ac.th เท่านั้น
  • ผู้สมัครจะต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 โปรแกรมวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 รวม 4 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.5 ตามที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นกำหนด
  • สอบถามเรื่องการรับสมัคร 043-203-469 ติดต่อคุณดอกแก้ว หรือ email: kkukept@gmail.com

*หมายเหตุ : ผู้สมัครสอบในครั้งที่ 1 สามารถสมัครสอบในครั้งที่ 2 ได้

รายละเอียดเพิ่มเติม  http://www.li.kku.ac.th/?page_id=5017

42 Comments