กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง59 ม.อัสสัมชัญ ABAC 59 ไม่ตัดสิทธิแอดฯ ปิดรับสมัคร 14 มี.ค. นี้

ด่วน!!! รับตรง ม.อัสสัมชัญ(เอแบค)’59  ไม่ตัดสิทธิแอดฯ วันนี้-  14 มี.ค. 59
ใครอยากเรียนสาขา ดังเช่น พยาบาล , การบิน รีบสมัครตั้งแต่รอบแรกเลยครับ 
เพราะจะเปิดแค่รอบเดียวเด็กสมัครเยอะ
กำหนดการรับตรง ภาคการศึกษาที่ 1/2559
กำหนดการรับตรง ภาคการศึกษาที่  1/2559 (August 2015)
รายการ
วัน/เดือน/ปี
จำหน่ายใบสมัคร
ซื้อด้วยตนเอง วันนี้ – 14 มีนาคม 2559
รับสมัคร
สมัครด้วยตนเอง วันนี้ – 14 มีนาคม 2559
สอบข้อเขียนวิชาเฉพาะ/สอบสัมภาษณ์/ประกาศผลสอบ ( ดูรายละเอียดในตารางด้านล่าง )
ลงทะเบียนหลักสูตรแบบเข้มทุกคณะ 2-10 มีนาคม 2559
 ปฐมนิเทศหลักสูตรแบบเข้ม 19 มีนาคม 2559
เรียนหลักสูตรแบบเข้ม 21 มีนาคม – 3 มิถุนายน 2559
ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 1/2559 1-5 สิงหาคม 2559
เปิดภาคการศึกษาที่ 1/2559 8  สิงหาคม 2559

สามารถซื้อใบสมัครได้ที่ ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และยื่นใบสมัครได้ที่
วิทยาเขตหัวหมาก: ห้อง Admissions Cenetr ตึก P ชั้น 1

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.
เสาร์ เวลา 08.00 – 16.30 น.
อาทิตย์ เวลา 08.00 – 14.00 น.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. +66 (0) 2 719 1919 , +66 (0) 2 719 1929

วิทยาเขตสุวรรณภูมิ: ห้อง Admissions Center  ตึก SM ห้อง SM115  ชั้น 1
จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30-17.00 น.
เสาร์ เวลา 09.00 – 16.00 น.  (ยกเว้นวันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2556 ปิดทำการ 1 วัน)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. +66 (0) 2 723 2323

คณะ/สาขาที่เปิดรับสมัคร

คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์
Martin de Tours School of Management and Economics 

• สาขาวิชาการตลาด -Marketing (B.B.A.)
• สาขาวิชาการจัดการ -Management (B.B.A.)
• สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร -Finance and Banking(B.B.A.)
• สาขาวิชาการบัญชี -Accounting (B.B.A.)
• สาขาวิชาระบบสารสนเทศธุรกิจ -Business Information Systems (B.B.A.)
• สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ -Hospitality and Tourism Management (B.B.A.)
• สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ -International Business Management (B.B.A.)
• สาขาวิชาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ -Real Estate (B.B.A.)
• สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม -Industrial Management (B.B.A.)
• สาขาวิชาการประกันภัย -Insurance (B.B.A.)
• สาขาวิชาการจัดการ(กลุ่มวิชาพาณิชยศาสตร์) – Management (B.B.A.-Commerce Concentration) ?
• สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ -Business Economics (B.Econ.) Au-Wollongong Program ( University of Wollongong, Australia)

คณะศิลปศาสตร์ ABAC School of Arts 
• สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ -Business English (B.A.)
• สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ -Business French (B.A.)
• สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ -Business Chinese (B.A.)
• สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ -Business Japanese (B.A.)
• สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อเศรษฐกิจและการค้า -Chinese for Economy and Trade (B.A.) – Double Degree

คณะพยาบาลศาสตร์ ABAC School of Nursing Science (B.N.S.)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Vincent Mary School of Science and Technology 
• สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ -Computer Science (B.S.)
• สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศv -Information Technology (B.S.)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ Vincent Mary School of Engineering 
• สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ -Electrical and Electronics Engineering (B. Eng.)
• สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเครือข่าย -Computer Engineering (B. Eng.)
• สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคมและอิเล็กทรอนิกส์ -Telecommunications and Electronics Engineering (B. Eng.)
• สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ -Mechatronics Engineering (B. Eng.)
• สาขาวิชาวิศวกรรมการบิน-วิชาเอกนักบินผู้ช่วยเครื่องบิน  -Aeronautic Engineering (B. Eng.)-Multi-crew Pilot License (MPL)? (ปิดรับสมัครชั่วคราว)
• สาขาวิชาวิศวกรรมการบิน-วิชาเอกนักบินพาณิชย์ตรี -Aeronautic Engineering (B. Eng.)-Commercial Pilot License (CPL)?
• สาขาวิชาวิศวกรรมการบิน-วิชาเอกซ่อมบำรุงอากาศยาน  -Aeronautic Engineering (B. Eng.)-Aircraft Maintenance Engineering?

คณะนิเทศศาสตร์ Albert Laurence School of  Communication Arts 
• สาขาวิชาการโฆษณา – Advertising (B. Com. Arts)
• สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ -Public Relation (B. Com. Arts)
• สาขาวิชาการสื่อสารผ่านสื่อใหม่ -New Media Communication (B. Com. Arts)
• สาขาวิชาการสื่อสารการแสดง – Performance Communication (B. Com. Arts)
• สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์- -Visual Communication Design (B.F.A.)?
• สาขาวิชากระบวนจินตภาพคอมพิวเตอร์- -Computer Generated Imagery (B.F.A)?

คณะนิติศาสตร์ ABAC School of Law (LL.B.) 

คณะเทคโนโลยีชีวภาพ ABAC School of Biotechnology 
• สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร -Food Technology (B.S.)
• สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร -Agro-Industry (B.S.)

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ Montfort del Rosario School of Architecture and Design
• สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์- Architecture (B. Arch.) -5 years
• สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน -Interior Architecture (B. Arch.) -5 years
• สาขาวิชาออกแบบภายใน- Interior Design (B.F.A.)-4 years?
• สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ -Product Design (B.F.A.)-4 years?

คณะดนตรี ABAC School of Music 
• สาขาวิชาธุรกิจดนตรี -Music Business (B.A.)
• สาขาวิชาการแสดงดนตรี -Music Performance (B.M)

575 Comments