กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง59 โครงการของกระทรวงมหาดไทย

สำหรับน้องชายแดนใต้ สอบเข้า ม.ดัง 9 แห่ง จุฬาฯ มหิดล เกษตรศาสตร์ ธรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้รับมอบหมายจากกระทรวงมหาดไทย ให้ดำเนินการรับสมัครและคัดเลือก นักศึกษาชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดนราธิวาส, ปัตตานี, ยะลา, สตูล, และสงขลา เฉพาะอำเภอจะนะ, เทพา, นาทวี และสะบ้าย้อย เพื่อเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 9 แห่ง ตาม โครงการของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีการศึกษา 2559  จำนวน 44 คน

 สถาบันที่จะรับนักศึกษาตามโครงการของกระทรวงมหาดไทย มี 9 แห่ง ดังนี้คือ 1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2. มหาวิทยาลัยขอนแก่น 3. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 4. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 5. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 6. มหาวิทยาลัยมหิดล 7. มหาวิทยาลัยศิลปากร 8. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 9. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เปิดรับสมัคร 10-21 มีนาคม 2559

ระเบียบการ