กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง59 Update ระเบียบการครบทุกคณะแล้ว จุฬาฯ รับตรง(แบบปกติ)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกำหนดรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ) ปีการศึกษา 2559
ในระหว่างวันที่ 4-11 มีนาคม 2559 จำนวน 9 โครงการ
ผู้สนใจสามารถเลือกสมัครได้เพียง 1 โครงการ ดังนี้

1. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ) ปีการศึกษา 2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และคณะอักษรศาสตร์  ผู้สมัครสามารถเลือกได้ 4 อันดับ(รายละเอียดประกาศฯ)
——————————————————————-2. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ)  ปีการศึกษา 2559 ผู้สมัครสามารถเลือกได้ 1 อันดับ (รายละเอียดประกาศฯ)
—————————————————————–
3. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์ โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ)  ปีการศึกษา 2559 ผู้สมัครสามารถเลือกได้ 1 อันดับ (รายละเอียดประกาศฯ)
——————————————————————
4. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์ โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ)  ปีการศึกษา 2559 ผู้สมัครสามารถเลือกได้ 1 อันดับ (รายละเอียดประกาศฯ)
—————————————————————-
5. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ)  ปีการศึกษา 2559 ผู้สมัครสามารถเลือกได้ 1 อันดับ (รายละเอียดประกาศฯ)
——————————————————————
6. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ) ปีการศึกษา 2559 ผู้สมัครสามารถเลือกได้ 1 อันดับ (รายละเอียดประกาศฯ)
———————————————————————
7. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ) ปีการศึกษา 2559  ผู้สมัครสามารถเลือกได้ 1 อันดับ (รายละเอียดประกาศฯ) (หนังสือรับรองสายการเรียน เฉพาะผู้สมัครหลักสูตรบริหารธุรกิจ)
——————————————————————-
8. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ) ปีการศึกษา 2559  ผู้สมัครสามารถเลือกได้ 1 อันดับ (รายละเอียดประกาศฯ)
———————————————————————
9. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะสหเวชศาสตร์ โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ)  ปีการศึกษา 2559 ผู้สมัครสามารถเลือกได้ 1 อันดับ  (รายละเอียดประกาศ)
แบบรายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรย์ทรวงอก สำหรับผู้สมัครสาขาวิชากายภาพบำบัด (Download)
แบบรายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรย์ทรวงอก สำหรับผู้สมัครสาขาวิชารังสีเทคนิค (Download)
ผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6ในปีการศึกษา 2558 ให้ใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (ภาคต้น) รวม 5 ภาคการศึกษา ในการสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยวิธีรับตรง(แบบปกติ)ปีการศึกษา2559 โดยผู้สมัครจะต้องดำเนินการขอใบระเบียนแสดงผลการเรียน(ปพ.1)ที่แสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6(ภาคต้น) รวม 5 ภาคการศึกษา จากโรงเรียนก่อนกำหนดการรับสมัครเพื่อจะได้ไม่มีข้อผิดพลาดในการกรอกผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX)และจะต้องนำเอกสารดังกล่าว(ฉบับจริงพร้อมสำเนา)มาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์
1,280 Comments