กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง59 โควตาพิเศษสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ม.แม่ฟ้าหลวง

          ด้วย สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2559 ระบบโควตาพิเศษสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดรับ
ลำดับที่
หลักสูตร
สาขาวิชา
1
วิทยาศาสตรบัณฑิต
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
2
วิทยาศาสตรบัณฑิต
อนามัยสิ่งแวดล้อม
3
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
  2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
          2.1  เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย
          2.2 เป็นผู้ที่มีความประสงค์ที่จะเข้าศึกษาในสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงอย่างแท้จริง
          2.3 เป็นผู้ที่มีความสามารถในการศึกษาในระบบการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษเนื่องจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
          2.4 เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
          2.5 เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์
          2.6 เป็นผู้ที่มีผลการเรียน5 ภาคเรียน (ชั้น ม.4 -ม.6 เทอม 1) กรณีสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แล้ว ให้ใช้ผลการเรียนตลอดหลักสูตรดังนี้
                   – ผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPAX) ไม่น้อยกว่า 2.00
                   – ผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.00
                   – ผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 2.50
         2.7 คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครหรือเงื่อนไขการสมัคร
                   2.7.1 ผู้สมัครในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ให้เขียนเรียงความในหัวข้อ “ปัญหาและการจัดการด้านอาชีวอนามัยในศตวรรษที่ 21” โดยเขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4
                   2.7.2 ผู้สมัครในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ให้ถ่ายคลิปวีดีโอแนะนำตนเอง พร้อมให้เหตุผลถึงการเลือกเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ความยาวไม่เกิน 10 นาที เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น บันทึกลงในซีดีแล้วส่งมาพร้อมกับเอกสารหลักฐานการสมัคร โดยสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพจะโทรศัพท์สัมภาษณ์ผู้สมัครในระหว่างวันที่ 23-26 กุมภาพันธ์ 2559
                   2.7.3 ผู้สมัครในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ให้เขียนเรียงความในหัวข้อ “วิทยาศาสตร์การกีฬาในศตวรรษที่ 21 ตามความคิดของข้าพเจ้า” โดยเขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4
3. รายละเอียดเกี่ยวกับการสมัคร
          3.1 กำหนดการรับสมัคร
           ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม ถึง วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559
รายละเอียดทั้งหมด http://intranet.mfu.ac.th/file_attach/mfunews/Jan181035410.pdf

 

66 Comments