โครงการ Direct Admission คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประจำปีการศึกษา 2559

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2559

มหาวิทยาลัยฯ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบในวันที่ 22 มีนาคม 2559

*กรุณาอ่านรายละเอียด เกณฑ์การรับสมัคร ปฏิทินกำหนดการก่อนการสมัคร*

ประกาศมหาวิทยาลัย