กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง59 โครงการผลิตนักวิทยาศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เคมีประยุกต์ และวิศวกรวัสดุ แม่ฟ้าหลวง

    ด้วย สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษา รับตรง โครงการผลิตนักวิทยาศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เคมีประยุกต์ และวิศวกรรมวัสดุระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต โดยมีรายละเอียดหลักสูตรดังนี้

ลำดับที่ หลักสูตร สาขาวิชา
1 วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
2 วิทยาศาสตรบัณฑิต เคมีประยุกต์
3 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมวัสดุ

 

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.1 เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย

1.2 เป็นผู้ที่มีความประสงค์ที่จะเข้าศึกษาในสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงอย่างแท้จริง

1.3 เป็นผู้ที่มีความสามารถในการศึกษาในระบบการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ เนื่องจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ

1.4 เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

1.5 เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น

         1.6 ผู้ที่สมัครสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย ดังนี้

– มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPAX)                                        ไม่น้อยกว่า 2.50

– มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ            ไม่น้อยกว่า 2.50

– มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์                  ไม่น้อยกว่า 2.50

– มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระคณิตศาสตร์                  ไม่น้อยกว่า 2.00

– มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ในกลุ่มรายวิชาชีววิทยา                 ไม่น้อยกว่า 2.75

1.7 ผู้ที่สมัครสาขาวิชาเคมีประยุกต์ ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย ดังนี้

– มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPAX)                                        ไม่น้อยกว่า 2.50

– มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ            ไม่น้อยกว่า 2.50

– มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์                  ไม่น้อยกว่า 2.50

– มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระคณิตศาสตร์                  ไม่น้อยกว่า 2.50

– มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ในกลุ่มรายวิชาเคมี                     ไม่น้อยกว่า 2.75

1.8 ผู้ที่สมัครสาขาวิศวกรรมวัสดุ ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย ดังนี้

– มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPAX)                                        ไม่น้อยกว่า 2.50

– มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ            ไม่น้อยกว่า 2.50

– มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์                  ไม่น้อยกว่า 2.50

– มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระคณิตศาสตร์                  ไม่น้อยกว่า 2.75

– มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ในกลุ่มรายวิชาฟิสิกส์                   ไม่น้อยกว่า 2.75

1.9 ผู้ที่สมัครสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสาขาวิชาเคมีประยุกต์ให้เขียนเรียงความหัวข้อ “วิทยาศาสตร์สามารถใช้ในการพัฒนาประเทศได้อย่างไร” โดยเขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 1 หน้า กระดาษ A4

1.10 ผู้ที่สมัครสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุให้เขียนเรียงความหัวข้อ “ถ้าคุณเป็นนักวิศวกรวัสดุ คุณจะสร้างนวัตกรรมอะไร โปรดอธิบายและให้เหตุผล” โดยเขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 1 หน้า กระดาษ A4

 กำหนดการรับสมัคร

สมัครออนไลน์โดย คลิกที่นี่ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ ถึง วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2559

 ประกาศรับสมัครโครงการผลิตนักวิทยาศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เคมีประยุกต์ และวิศวกรวัสดุ ประจำปีการศึกษา 2559 [ 2,177.93 KB]

370 Comments