กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง59 วิทยาลัยศาสนศึกษา ม.มหิดล 59 รอบที่ 2

รับตรง  วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2559
รอบที่ 2 เปิดรับสมัครตั้งแต่ 25 มกราคม ถึง 4 มีนาคม 2559

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ:
กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือสำเร็จการศึกษาชั้นปีที่ ๖ หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ หรือ ผู้สำเร็จการศึกษาเปรียญห้าประโยค
หลักฐานประกอบการสมัครสอบ:
ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามที่ระบุไว้ในประกาศ รวมทั้งหลักฐานประกอบการสมัครสอบครบถ้วน ดังต่อไปนี้
๑.กรอกรายละเอียดข้อมูลการสมัครสอบให้ครบถ้วน [สมัครสอบ]
๒.หลักฐานของผู้สมัคร อย่างละ ๑ ฉบับ (พร้อมลงนามสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ) ส่งมาที่ งานการศึกษา วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ๗๓๑๗๐
-สำเนาหลักฐานการชำระค่าสมัครสอบ
-สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ไม่ต่ำกว่า ๔ ภาคการศึกษา (กรณีกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖)
-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
-สำเนาหนังสือสุทธิ (สำหรับพระภิกษุ – สามเณร)
60 Comments