กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง59 ทุน เรียนฟรี 4 ปี โครงการสร้างปัญญาวิทย์ ผลิตนักเทคโน (YSTP) สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร SIIT ม.ธรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร SIIT มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ร่วมมือกับสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช. จัดสอบชิงทุนการศึกษาโครงการสร้างปัญญาวิทย์ ผลิตนักเทคโน  Young Scientist and Technologist Prograam  YSTP เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในหลักสูตร วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต จำนวน 5 ทุน

คุณสมบัติ
+ เป็นผู้กำลังศึกษาชั้น ม.6 หรือ เที่ยบเท่า สาย์ วิทย์
+ เกรดเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.5

ทุนการศึกษา
+ ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี
+ ค่าใช้จ่ายจ่ายรายเดือน  5000 บาท รวม 60,000 ต่อปี
+ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการศึกษาและวิจัย
+ค่าใช้จ่ายในการฝึกงานในต่างประเทศ

เปิดรับสมัคร 2-12 กุมภาพันธ์ 2559

หน้าเว็บไซต์ รับสมัคร http://admissions.siit.tu.ac.th/

977 Comments