กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง59 ทุนคณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ม.เกษตรศาสตร์ ศรีราชา

            ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

จึงประกาศโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาสําหรับนักเรียนจากการประกวดแข่งขันระดับชาติ และนานาชาติประจําปี การศึกษา 2559 จำนวน 5 ทุน
สาขาที่เปิดรับ : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ จํานวน 5 ทุน
เปิดรับสมัคร  1 กุมภาพันธ์ ถึง 16 มีนาคม 2559
403 Comments