กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง59 ทั่วประเทศ คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ศรีราชา 59 จำนวน 295 คน

ประกาศ รับตรง คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตศรีราชา
เรื่อง  โครงการการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (โควตา)
คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ประจำปีการศึกษา 2559

          ด้วย คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา มีความประสงค์รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และภาคพิเศษ โดยเปิดรับสมัครเข้าศึกษาในโครงการโควตา คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อเปิดโอกาสให้กับนักเรียนในจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ ที่มีความสนใจ สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ณ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ดังมีรายละเอียดหลักสูตรที่เปิดรับสมัครและจำนวนรับดังนี้
หลักสูตรที่เปิดรับสมัครและจำนวนรับ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ จำนวน 6 หลักสูตร และภาคพิเศษ จำนวน 2 หลักสูตร รวมทั้งสิ้น 295 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้
ภาคปกติ
ที่
หลักสูตร
จำนวนรับ
1
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
35
2
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
30
3
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
30
4
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
30
5
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
40
6
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
20
รวม
185
ภาคพิเศษ
ที่
หลักสูตร
จำนวนรับ
1
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
55
2
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
55
รวม
110
รายละเอียดการรับสมัคร  http://158.108.101.4:8080/admission/index.aspx
65 Comments