กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง59 เพิ่มเติม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

สาขาวิขาที่เปิดรับสมัครเพิ่มเติม

– สาขาวิชาสถาปัตยกรรมและการออกแบบชุมชนเมือง

– สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน

– สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม

– สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

หมายเหตุ สมัครพร้อมสอบสัมภาษณ์ ผู้สมัครสามารถนำเอกสารและแฟ้มผลงาน มาใช้ประกอบการสอบสัมภาษณ์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  โทรศัพท์ 02441600 ต่อ 2781  (ติดต่อในวันและเวลาราชการ)

Facebook Fanpage : Foa.d Rmutr

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

1. ใบสมัคร ซื้อได้ที่สถานที่สมัคร

2. สำเนาหลักฐานคุณวิุฒิการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ  เช่น ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)แสดงผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตร (ปวช.)/ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า

3.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป  หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน และเป็นรูปถ่ายชุดเดียวกัน

4.หลักฐานอื่นๆ ที่ใช้ในการสมัคร (ถ้ามี)

5.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

6.สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

หน้าหลักเว็ปไซต์

362 Comments