กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง59 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะการบริหารและจัดการ ลาดกระบัง

รับสมัครนักศึกษาแบบรับตรง เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
ใช้ภาษาอังกฤษในการสอบในบางรายวิชา หลักสูตร 4 ปี
คณะการบริหารและจัดการ (คณะดำเนินการจัดสอบ) ประจำปีการศึกษา 2559

เปิดรับสมัครถึง 22 มีนาคม 2559

ระเบียบการ

42 Comments