กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง59 เพิ่มเติม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 59

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร

เรื่อง รับสมัครเพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (สอบตรง)  

เพื่อเป็นการส่งเสริมการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนเป็นการสนองตอบนโยบายการ กระจายโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนนักศึกษาในท้องถิ่นภูมิภาคได้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ดังนั้นในปี การศึกษา 2559 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร ได้กําหนดให้มีการรับสมัครนักศึกษา (สอบตรง) เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี

เปิดรับสมัคร 18 กุมภาพันธ์ ถึง 24 มีนาคม 2559

– รับสมัครเพื่อคัดเลือกนักศึกษา (สอบตรงเพิ่มเติม) เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2559 รายละเอียด

– ใบสมัครสอบคัดเลือกเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพรปีการศึกษา 2559  (สอบตรงเพิ่มเติม)  รายละเอียด

– บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบคัดเลือกเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559 (สอบตรงเพิ่มเติม) รายละเอียด

– รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต รายละเอียด 

30 Comments