กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง59 โครงการช้างเผือก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

มหาวิทยาลัยบูรพา เห็นสมควรให้มีการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลผู้มีความสามารถพิเศษ

ทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรีประจําปีการศึกษา 2559

โครงการความ สามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (โครงการช้างเผือก)

คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา ประจําปีการศึกษา  2559 

เปิดรับสมัคร 23 กุมภาพันธ์ ถึง 7 เมษายน 2559

ระเบียบการ

350 Comments