กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง60 โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ม.อุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต) วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 36 คน โดยสมัครผ่านระบบคัดเลือกในวันที่ 1 พฤศจิกายน ถึง วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครศึกษารายละเอียดการรับสมัครในเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

**หมายเหตุ ผู้สมัครจะต้องส่งเอกสารเพื่อพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติมายังมหาวิทยาลัย โดยมี 2 วิธิ ดังนี้

1.นำส่งชุดเอกสารทางไปรษณีย์ (ประทับตราไปรษณีย์ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2559)

2.นำส่งเอกสารด้วยตนเองภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2559 (โปรดนำส่งในวันและเวลาราชการเท่านั้น)

 

ประกาศโดย: ภีรติ กระแจะจันทร์   เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559

image: http://www.entry.ubu.ac.th/images/pdf2.gif

 ประกาศรับสมัครฯ [762.75 KB]

image: http://www.entry.ubu.ac.th/images/pdf2.gif

 ตัวอย่างเอกสารใบรับรองผลการเรียนภาษาอังกฤษ (สำหรับผู้ที่กำลังศึกษา) [80.91 KB]

image: http://www.entry.ubu.ac.th/images/pdf2.gif

 ตัวอย่างเอกสารใบรับรองผลการเรียนภาษาอังกฤษ (สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษา) [92.82 KB]

image: http://www.entry.ubu.ac.th/images/pdf2.gif

 เอกสารคำแนะนำในการสมัครฯ ประจำปีการศึกษา 2560 [1.40 MB

504 Comments