กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รอบที่ 2 : โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.ขอนแก่น ปี 62

 กำหนดการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562มขรอบ2

รอบแรกห็ผ่านไปแล้ว กับการเสนอโดยใช้ (Portfolio) น้องๆคนไหนที่พลาดก็มาติดตามรอบ 2 กันต่อเลย

คำแนะนำการเข้าสมัครศึกษา
1. การสมัครสอบจะสมบูรณ์ เมื่อผู้สมัครได้ชำระเงินค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว เท่านั้น
2. เมื่อผู้สมัครชำระเงินค่าสมัครเลือกคณะ/สาขาวิชาแล้ว มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าสมัครฯให้ ไม่ว่ากรณีใดๆ
3. การดำเนินการแก้ไขข้อมูล จะต้องอยู่ในช่วงระยะเวลาของการสมัครตามปฏิทินที่กำหนดไว้เท่านั้น
4. การเปลี่ยนแปลงข้อมูล นอกเหนือจากที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดไว้ มหาวิทยาลัย จะดำเนินการให้กรณีที่เกิดความผิดพลาดของระบบเท่านั้น
5. มหาวิทยาลัย จะตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครทุกรอบกับบัญชีรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาที่อยู่ในฐานข้อมูลของ ทปอ. ซึ่งไม่อนุญาตให้ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกได้
6. มหาวิทยาลัยจะตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในรอบที่ 2 (โควตาภาคฯ) ประจำปีการศึกษา 2562 หากพบว่าผู้ผ่านการคัดเลือกได้ เป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาแต่ไม่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายตามที่คณะ/สาขาวิชานั้นๆ กำหนด หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน มหาวิทยาลัยจะไม่รับเข้าศึกษา และจะถอนสิทธิ์การเป็นนักศึกษา
ขั้นตอนการสมัคร
ผู้สมัครศึกษารายละเอียดข้อมูลการเลือกเข้าศึกษาในคณะ/สาขาวิชาและตรวจสอบเกณฑ์/ คุณสมบัติ/เงื่อนไขการรับ ให้ละเอียดรอบคอบก่อนการสมัครเข้าศึกษา ทาง https://admissions.kku.ac.th
สมัครสอบวิชาสามัญ 9 วิชา และ Gat/Pat ทาง Website www.niets.or.th
โปรดดูรายละเอียดเกณฑ์การรับเข้าศึกษาแต่ละคณะ/สาขาวิชา ประกอบการสมัครสอบ
ผู้สมัครพิจารณาตัดสินใจเลือกสมัครเข้าศึกษาในคณะ / สาขาวิชา https://admissions.kku.ac.th
ระหว่างวันที่ 6 – 25 กุมภาพันธ์ 2562

แพทย์มข
ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลให้เรียบร้อยก่อนยืนยันการสมัคร
พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน

แล้วไปชำระเงินผ่านธนาคารหรือที่ทำการไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิสหรือ Mobile Banking
ตามที่ระบุไว้ในใบแจ้งการชำระเงิน (ระหว่างวันที่ 6 – 27 กุมภาพันธ์ 2562)
มหาวิทยาลัย เปิดระบบให้นักเรียนที่ประสงค์จะเลือกสมัครคณะ/สาขาวิชาใหม่ หลังจากทราบผลคะแนนสอบแล้ว
ทาง Website https://admissions.kku.ac.th
ระหว่างวันที่ 5 – 6 เมษายน 2562
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ / ตรวจร่างกายและเอกซเรย์
ทาง Website ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น http://admissions.kku.ac.th
วันที่ 12 เมษายน 2562
 
สอบสัมภาษณ์/ตรวจร่างกายและเอกซเรย์
ระหว่างวันที่ 18 – 19 เมษายน 2562
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing house กับทปอ.
ทาง Website https://admissions.kku.ac.th , http://www.mytcas.com/TCAS62
วันที่ 24 เมษายน 2562
ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
ผ่านระบบ Clearing house ทาง Website http://www.mytcas.com/TCAS62
(ระหว่างวันที่ 24 – 25 เมษายน 2562)
ทปอ.เปิดระบบให้สละสิทธิ์การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา สำหรับผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในรอบที่ 1 และรอบที่ 2
ทาง Website http://www.mytcas.com/TCAS62
(ระหว่างวันที่ 26 – 27 เมษายน 2562)
ทปอ.และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทาง
Website http://www.mytcas.com/TCAS62, https://admissions.kku.ac.th
วันที่ 27 เมษายน 2562
รายงานตัวเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเภทโควตาภาคฯ ทาง Website http://reg.kku.ac.th
ระหว่างวันที่ 6 – 10 พฤษภาคม 2562

 

ม.ขอนแก่น

ข้อมูลจากเว็ปตรง : https://admissions.kku.ac.th/Main

1,207 Comments