กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง61 ทุนเรียนฟรีตลอดหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต รอบที่ 2 ม.เทคโนโลยีสุรนารี

การรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2

การรับประเภทโควตาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
+ประเภทโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทุนพสวท.
+ประเภทผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เปิดรับสมัคร 14 กุมภาพันธ์ ถึง 22 มีนาคม 2561

ระเบียบการ

เว็บไซคต์หลัก

39 Comments