กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรงบางมด รอบที่ 2 โครงการ “ทายาทธุรกิจการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์”

รับตรงบางมด62
รอบที่ 2 โครงการ “ทายาทธุรกิจการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์”

โครงการ “ทายาทธุรกิจการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์” ปีการศึกษา 2562

  •     รับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 23 มีนาคม 2562
  •     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (มีสิทธิ์ชำระค่าสมัคร) วันที่ 28 มีนาคม 2562 ที่เว็บไซต์admission.kmutt.ac.th

เอกสารการสมัครไม่ต้องอัพโหลดในระบบรับสมัคร เมื่อสมัครเรียบร้อยแล้วให้รวบรวมเอกสารการสมัครให้ครบถ้วนแล้วนำมาในวันสอบสัมภาษณ์ (กรณีมีสิทธิ์สอบ)

เอกสารการสมัคร มีดังนี้

1. ใบสมัครติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
2. สำเนาระเบียนผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา
3. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
4. แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)
5. เอกสารรับรองการประกอบธุรกิจด้านการพิมพ์หรือด้านบรรจุภัณฑ์ จากองค์กรภาครัฐหรือสมาคมที่เกี่ยวข้องทางด้านการพิมพ์หรือด้านบรรจุภัณฑ์
6. เอกสารรับรองและหลักฐานแสดงการเป็นทายาท (บุตรหรือหลาน) อย่างแท้จริง ของผู้สมัครกับเจ้าของธุรกิจการพิมพ์หรือธุรกิจบรรจุภัณฑ์ ซึ่งมีชื่ออยู่ในเอกสารรับรองการประกอบธุรกิจนั้นๆ

**กรุณาอ่านรายละเอียด ประกาศมหาวิทยาลัยฯ/เกณฑ์การรับสมัครและกำหนดการรับสมัครด้านล่างให้ครบถ้วนก่อนการสมัคร**

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
เกณฑ์การรับสมัคร ทายาทการพิมพ์ฯ 62

DOWNLOAD

กำหนดการรับสมัคร ทายาทการพิมพ์ฯ 62

DOWNLOAD

654 Comments