กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง60 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรนานาชาติ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเห็นสมควรให้มีการรับสมัครและคัดเลือกเข้าศึกษา
ระดับปริญญาบัณฑิต ในหลักสูตร นานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2560

เปิดรับสมัคร 3-31 มกราคม 2560

1. การรับสมัครและคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ปีการศึกษา 2560 (รายละเอียด)

2. การรับสมัครและคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 (รายละเอียด)

3. การรับสมัครและคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม (หลักสูตรนานาชาติ) คณะอักษรศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 (รายละเอียด)

4. การรับสมัครและคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 (รายละเอียด)

1,569 Comments