กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง การบิน เภสัชศาสตร์ สาธารณสุข บัญชี วิทยาการจัดการ ม.อีสเทิร์นเอเชีย 60

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย มหาวิทยาลัยสำหรับคนรุ่นใหม่

  • เน้นสร้างคุณภาพ+ประสบการณ์จริงให้แก่นักศึกษา
  • เปิดสอนในกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มภาษาและสังคม กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อให้นักศึกษาเลือกเรียนตามสนใจ
  • ทุกหลักสูตรทันสมัยตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงานในยุคปัจจุบัน จบแล้วมีงานทำแน่นอน
  • จัดการเรียนการสอนโดยคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
  • เสริมทักษะด้านภาษาต่างประเทศ เพื่อเพิ่มดีกรีความแตกต่างและโดดเด่นให้แก่นักศึกษา พร้อมเข้าสู่การทำงานในระดับสากล
  • มีหลักสูตรสำหรับนักศึกษาที่สนใจไปศึกษาภาษาและวัฒนธรรมในต่างประเทศ เช่น เกาหลี ญี่ปุ่น ไต้หวั่น มาเลเซีย
  • ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมและเข้าร่วมการแข่งขันต่างๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
  • มีอาจารย์ที่ปรึกษาดูแลใกล้ชิดจนจบการศึกษา

แนะนำคณะ/หลักสูตร ระดับปริญญาตรี

**คณะวิทยาการจัดการ เน้นเรียนรู้ใน 3 กลุ่ม ได้แก่ กฎหมาย การบริหารทรัพยากร บุคคลและการสื่อสารองค์กร จบแล้วสามารถทำงานได้ทุกตำแหน่งทั้งในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน สำหรับผู้ที่มีงานทำแล้วต้องการศึกษาต่อ คณะวิทยาการจัดการเปิดภาคพิเศษ เรียนวันอาทิตย์วันเดียว สามารถจบได้ภายใน 3 ปี ใช้สถานที่ทำงานเป็นแหล่งฝึกงานได้

**หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันพัฒนาทักษะวิชาชีพสำหรับนักบัญชีตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 และในขั้นปีที่ 3 นักศึกษาทุกคนจะได้เข้าร่วมกิจกรรมนักลงทุนรุ่นใหม่ ที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพิ่มการเรียนการสอนพิเศษเพื่อเตรียมสอบ TAX AUDITOR ให้นักศึกษาทุกคน มีความร่วมมือกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ในการพัฒนานักศึกษาและจัดหาแหล่งงานรองรับทันทีเมื่อจบการศึกษา บัณฑิตจากหลักสูตรบัญชีบัณฑิตมีหน้าที่การงานมั่นคง หางานง่ายไม่ตกงาน มีโอกาสได้งานทำ 100%ั

**คณะการบิน คณะ Hot ปัง ดังเวอร์  เป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตแห่งเดียวในประเทศไทย และยังได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 3 ของสถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนด้านการบินที่ได้มาตรฐานมีคุณภาพระดับประเทศ (เสนอข่าวโดยไทยรัฐออนไลน์วันที่ 19 มีนาคม.59) อีกทั้งเนื้อหาที่เรียนครอบคลุมทุกส่วนงานในภาคอุตสาหกรรมการบิน โดยแบ่งเป็น 2 แผนการเรียน ได้แก่ ภาคพื้นและภาคอากาศ (นักบิน) มีโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่ต่างประเทศ คุณสมบัติผู้สมัคร สำเร็จการศึกษาขั้น ม.6 หรือเทียบเท่า ทุกแผนการเรียน เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.00  ผู้หญิง ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 155 ซม..ชาย ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 165 ซม. น้ำหนักเป็นสัดส่วนที่เหมาะสมกับส่วนสูง

***คณะสาธารณสุขศาสตร์  เปิดสอน 3 กลุ่มวิชาเอก ได้แก่ กลุ่มวิชาเอกสาธารณสุขชุมชน กลุ่มวิชาเอกอนามัยสิ่งแวดล้อม และกลุ่มวิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (มี จป.วิชาชีพ) ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มวิชาชีพขาดแคลนเป็นที่ต้องการของชุมขน หลักสูตรได้รับการรับรองจากสภาสาธารณสุขชุมชน มีห้องปฏิบัติการทันสมัยและอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน  เพื่อการฝึกปฏิบัติที่สมบูรณ์ ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำทุกคน

คณะพยาบาลศาสตร์สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์  

และคณะเภสัชศาสตร์  สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ (หลักสูตร 6 ปี)

เปิดรับสมัครรอบหลัง Admission คุณสมบัติ สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ มีระดับผลคะแนน Admission รวมไม่น้อยกว่า 14,000 คะแนน ใช้ผลคะแนน O-NET,GAT-PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์  รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง 23 มิถุนายน 2560

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อ.กัลยวีร์  สายโพธิ์ อ.ปู เบอร์โทรและ ID LINE
0945692145

 **สมัครด่วน**   หลักสูตรโดดเด่นเน้นวิชาการ  จบมามีงานทำ 100%

 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย เลขที่ 200 ถนนรังสิต – นครนายก (คลอง 5)
ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
12110

58 Comments