กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

ระเบียการGATPAT2016 รอบ 1/2560 , รูปแบบและตัวอย่างข้อสอบ ,เนื้อหาข้อสอบ

สทศ.

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ในการประชุมสามัญ ทปอ. ครั้งที่  3/2559 เมื่อวันที่  19  มิถุนายน  2559  เห็นชอบกำหนดการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560  โดยกำหนดการรับสมัครสอบ  การทดสอบ และการประกาศผลสอบ GAT/PAT  ดังนี้

 

ครั้งการสอบ รับสมัคร วันสอบ ประกาศผลสอบ
ครั้งที่  1/2560 10 – 29 สิงหาคม 2559 29 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน  2559 15  ธันวาคม 2559
ครั้งที่  2/2560 7 – 26 ธันวาคม 2559 11 – 14 มีนาคม 2560 20 เมษายน  2560

 

กำหนดการการรับสมัครสอบ GAT/PAT  ครั้งที่  1/2560

กิจกรรม เปิดระบบ ปิดระบบ
การลงทะเบียนและสมัครสอบ
วันที่  10  สิงหาคม  2559
เวลา 09.00 น.
วันที่  29  สิงหาคม  2559
เวลา 23.59 น.
การชำระเงิน
วันที่  10  สิงหาคม  2559
เวลา 09.00 น.
วันที่  29  สิงหาคม  2559
เวลา 23.59 น.
ผู้สมัครสอบต้องศึกษาประกาศการรับสมัครสอบ  ตรวจสอบคุณสมบัติ  กรอกข้อมูลตามขั้นตอนในระบบให้ถูกต้อง  และดำเนินการให้ครบทุกขั้นตอนของการสมัครสอบภายในระยะเวลาที่ประกาศ สทศ. กำหนด  มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์สอบ
506 Comments