กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

มาแล้ว ระเบียบการรับตรงรอบที่ 1 Porfolio 14 โครงการ จุฬาฯ 2561

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครคัดเลือกนักเรียน
เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561

การรับรอบที่ 1 (การรับด้วย Porfolio) ระหว่างวันที่ 2 ถึง 9 ต.ค. 60 

ปล ทั้งหมด มี 14 โครงการ ตอนนี้ ขึ้นข้อมูลแล้ว 5

1. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการ สาขาภูมิศาสตร์ เข้าศึกษาในหลักสูตร

อักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะอักษรศาสคร์ 

(รายละเอียด)   (เอกสารประกอบการสมัคร)

2. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษเข้าศึกษาในหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาอักษรศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์  

(รายละเอียด)   (เอกสารประกอบการสมัคร)

3. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการสาขาเคมี และสาขาชีววิทยา เข้าศึกษา

ในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์  

(รายละเอียด)   (เอกสารประกอบการสมัคร)

4. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬา (ทีมชาติ)  

(รายละเอียด)   (เอกสารประกอบการสมัคร)

5. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตร์เข้าศึกษาในหลักสูตร

สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์  

(รายละเอียด)   (เอกสารประกอบการสมัคร)

6. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์

วิชาเอกมัณฑนศิลป์ และสาขาวิชาดุริยางคศิลป์ วิชาเอกดุริยางคศิลป์ไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์

(รายละเอียด)   (เอกสารประกอบการสมัคร)

7. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการเข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชามัธยมศึกษา วิชาเอกคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์

(รายละเอียด)   (เอกสารประกอบการสมัคร)

8. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์

(รายละเอียด)  

เอกสารประกอบการสมัคร

1. โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.)

(เฉพาะนักเรียนในโครงการ พสวท. จากโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)) (DOWNLOAD)

2. โครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์ และโรงเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์

(สสวท. สพฐ. และ วมว.) (DOWNLOAD)

3. โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์สาหรับเด็กและเยาวชน (DOWNLOAD)

4. โครงการโอลิมปิกวิชาการ (DOWNLOAD)

9. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการเข้าศึกษาในคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

(รายละเอียด)   (เอกสารประกอบการสมัคร)

10. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการเข้าศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

คณะทันตแพทยศาสตร์

(รายละเอียด)   (เอกสารประกอบการสมัคร)

11. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความเป็นเลิศทางด้านภาษาอังกฤษเข้าศึกษาในหลักสูตร

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์

(รายละเอียด)   (เอกสารประกอบการสมัคร)

12. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็ก

และเยาวชนเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์

(รายละเอียด)   (เอกสารประกอบการสมัคร)

13. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์

(รายละเอียด)   (เอกสารประกอบการสมัคร)

14. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์และโรงเรียนในโครงการ

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และในกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ของประเทศไทย

(รายละเอียด)   (เอกสารประกอบการสมัคร)

หน้าเว็บไซต์หลัก http://www.admissions.chula.ac.th/chulasp54.html

63 Comments