กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ม.นวมินทราธิราช 2560 จำนวน 175 คน

 ประกาศการรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์   มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ประจำปีการศึกษา 2560 ระบบ Admissions ตรง จำนวน 175 คน แบ่งเป็น ประเภทคโควตา 27 คน ประเภททั่วไป จำนวน 148 คน

-คัดเลือกโดยใช้คะแนน GAT,PAT2 และ วิชาสามัญ 9 วิชา ( โดยใช้เพียง 7 วิชา ) และคะแนน GPAX 5 ภาคเรียน
– น้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม และ ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ 3 ตุลาคม ถึง 30 ธันวาคม 2559

142 Comments