กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

ประกาศผล กสพท รอบ 2 ปีการศึกษา 2560

ตามที่กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) ได้ประกาศจำนวนผ้มู ีสิทธิ์สอบสมัภาษณ์ตรวจร่างกาย ปี การศึกษา 2560 รอบที่ 2 เมื่อ วันที่ 31 มีนาคม 2560 บัดนี้ กสพท ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย รอบที่ 2 ตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังรายชื่อแนบท้าย 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  กสพท ปีการศึกษา 2560 รอบที่ 2

คะแนนสูงสุดต่ำสุดและค่าเฉลี่ยกสพท ปีการศึกษา 2560

30 Comments