กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

ด่วน มาแล้ว ปฏิทินสอบเข้ามหาลัยปี 61 ทั้ง 5 รูปแบบ // ปฎิทินสอบ GAT/PAT,วิชาสามัญ และ O-NET

เมื่อวันที่ 23 เมษายน ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยผลการประชุมทปอ. ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการปรับกระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษารูปแบบใหม่ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป โดยกำหนดให้มีการรับสมัคร 5 รูปแบบ ดังนี้

รูปแบบที่ 1 รับด้วยแฟ้มสะสมงาน โดยไม่มีการสอบข้อเขียน สำหรับนักเรียนทั่วไป นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ นักเรียนโควตา นักเรียนเครือข่าย ให้นักเรียนยื่นสมัครโดยตรงกับสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1 ประกาศรับและคัดเลือก 1 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2560 ประกาศผล วันที่ 22 ธันวาคม 2560 ครั้งที่ 2 ประกาศรับและคัดเลือก 22 ธันวาคม 2560 – วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศวันที่ 26 มีนาคม 2561

รูปแบบที่ 2 การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนหรือการสอบภาคปฏิบัติ สำหรับนักเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่หรือภาค โควตาโรงเรียนในเครือข่าย และโครงการความสามารถพิเศษต่างๆ สถาบันอุดมศึกษาประกาศหลักเกณฑ์การสอบ ยื่นสมัครโดยตรงกับสถาบันอุดมศึกษา รับสมัครและดำเนินการ ธันวาคม 2560 – มีนาคม 2561 ประกาศผลวันที่ 8 พฤษภาคม 2561

รูปแบบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน สำหรับนักเรียนโครงการ กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) โครงการอื่นๆ และนักเรียนทั่วไป ทปอ. เป็นหน่วยงานกลางในการรับสมัคร นักเรียนเลือกได้ 4 สาขาวิชา แบบไม่มีลำดับ สถาบันอุดมศึกษาจัดให้มีการสอบกลางร่วมกันในเวลาเดียวกัน รับสมัครระหว่างวันที่ 9-13 พฤษภาคม 2561 ประกาศผลวันที่ 8 มิถุนายน 2561

รูปแบบที่ 4  Admissions กลาง การรับแบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษา  สำหรับนักเรียนทั่วไปโดยทปอ.จะเป็นหน่วยงานกลางในการรับสมัคร ซึ่งนักเรียนสามารถเลือกสมัครได้ใน 4 วิชา รับสมัครระหว่างวันที่ 5-10 มิถุนายน 2561 ประกาศผลวันที่ 13 กรกฎาคม 2561

รูปแบบที่ 5 การรับตรงอิสระ สถาบันอุดมศึกษารับโดยตรงด้วยวิธีการของสถาบันเอง โดยจะต้องเสร็จสิ้นภายในเดือนกรกฎาคม

“ระบบการคัดเลือกแบบใหม่นี้ มีข้อดี คือ ผู้สมัครจะต้องยืนยันสิทธิในสาขาวิชาที่ต้องการรอบใดรอบหนึ่ง เพียง 1 ครั้ง แต่ถ้าผู้สมัครยืนยันสิทธิแล้วแต่เปลี่ยนใจ จะต้องสละสิทธิก่อนถึงจะมีสิทธิเลือกสมัครในรูปแบบต่อไป ทั้งนี้ถ้าผู้สมัครไม่เข้าไปยืนยันสิทธิหรือ สละสิทธิ ก็สามารถสมัครรอบต่อไปได้

สำหรับปฏิทินการสอบเริ่ม GAT/PAT สอบวันที่ 24-27 กุมภาพันธ์ 2561
จากนั้นสอบ O-NET สอบประมาณวันที่ 3-4 มีนาคม 2561
สอบวิชาสามัญ 9 วิชา วันที่ 17-18 มีนาคม 2561

ส่วนการสอบวิชาเฉพาะ มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งจะเป็นผู้ประกาศรายละเอียดการจัดสอบเอง โดยการสอบทั้งหมดจะต้องเสร็จสิ้นภายในวันที่ 12 เมษายน

ทั้งนี้ในวันที่ 1 มิถุนายน 2560 ทปอ. จะประกาศปฏิทินในการคัดเลือก พร้อมรายละเอียดการรับสมัครของแต่ละมหาวิทยาลัยทางเว็บไซต์ของทปอ.

746 Comments