กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

ปฏิทินสอบ Admission 2559 ประกาศผลสอบแอดมิชชั่น 59

ปฏิทินสอบ Admissions 2559 ประกาศผลสอบแอดมิชชั่น 59
Admission 2559
ปฏิทินการคัดเลือกฯ (Admissions กลาง) ประจำปีการศึกษา 2559

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย หรือ ทปอ. ประกาศปฏิทินระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบคัดเลือกรวม (Central University Admissions System: CUAS) หรือการสอบ admissions ระบบกลาง ประจำปีการศึกษา 2559 ดังรายละเอียด ต่อไปนี้
GAT PAT 1/59
1-20 กันยายน 2558 รับสมัครสอบ GAT PAT 1/59
29 ตุลาคม-1 พฤศจิกายน 2558 สอบ GAT PAT 1/59
12 มกราคม 2559 ประกาศผลสอบ GAT PAT 1/59
GAT PAT 2/59
6-25 มกราคม 2559 รับสมัครสอบ GAT PAT 2/59
5-8 มีนาคม 2559 สอบ GAT PAT 2/59
12 เมษายน 2559 ประกาศผลสอบ GAT PAT 2/59
9 วิชาสามัญ
1-20 ตุลาคม 2558 สมัครสอบ 9 วิชาสามัญ 59
26-27 ธันวาคม 2558  สอบ 9 วิชาสามัญปี 59
8 ก.พ.59 ประกาศผลสอบ 9 วิชาสามัญ 59
O-NET ประจำปีการศึกษา 2558
6-7 กุมภาพันธ์ 2559 สอบ O-NET
21 มีนาคม 2559 ประกาศผลสอบ O-NET
ระบบเคลียริ่งเฮาส์
ยืนยันสิทธิ วันที่ 22 เมษายน 2559
คัดเลือก วันที่ 26-29 เมษายน 2559
**สอท.แจ้งรายชื่อผู้ที่ยืนยันสิทธิไปยังสถาบันอุดมศึกษาที่ร่วมในระบบเคลียริ่งเฮาส์
และตัดสิทธิการสมัครในระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
ในสถาบันอุดมศึกษาด้วยระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษา หรือแอดมิสชั่นส์
วันที่ 6 พฤษภาคม 2559
แอดมิชชั่น 59
6-17 พฤษภาคม 2559 จำหน่ายระเบียบการแอดมิสชั่นส์
10-17 พฤษภาคม 2559 รับสมัครแอดมิสชั่นส์
10-19 พฤษภาคม 2559 ชำระเงินค่าสมัคร
5 มิถุนายน 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย
14-17 มิถุนายน 2559 สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย
1 กรกฎาคม 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาแอดมิสชั่นส์ ประจำปีการศึกษา 2559 จะขยับเร็วขึ้นจากเดิม โดยเฉพาะการประกาศผลสอบ 9 วิชาสามัญ และ GAT/PAT
องค์ประกอบในการคัดเลือกแอดมิสชั่นส์ ยังคงใช้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX) 20% โอเน็ต 30% ตามเดิม แต่ลดลงเหลือ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้
จัดสอบคือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาอังกฤษ ในสัดส่วนวิชาละ 6% ส่วน 3 กลุ่มสาระฯ ที่เหลือ คือ สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ และการงานอาชีพและเทคโนโลยี จะรวมอยู่ในคะแนน GPAX ซึ่งจัดสอบโดยโรงเรียนอยู่แล้วส่วนการคัดเลือกในระบบรับตรงร่วมกัน หรือระบบเคลียริ่งเฮาส์ จากเดิมใช้ 7 วิชาสามัญ ได้แก่ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา จะเพิ่มเป็น 9 วิชาสามัญ โดยเพิ่มวิชาคณิตศาสตร์ทั่วไปและวิทยาศาสตร์ทั่วไป เริ่มใช้ในปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป คาดว่าจะมีนักเรียนเข้าสอบเพิ่มขึ้น จากเดิม 1.7 แสนคน เป็น 2.5 แสนคน
ปฏิทินสอบ Admission 2559
 กิจกรรม  วัน-เดือน-ปี
 รับสมัครสอบวิชา 9 วิชาสามัญ 1-20 ตุลาคม 2558
 กำหนดสอบ 9 วิชาสามัญ 26-27 ธันวาคม 2558
 ประกาศผลสอบ 9 วิชาสามัญ 8 กุมภาพันธ์ 2559
 รับสมัครสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2559 1-20 กันยายน 2558
 กำหนดสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2559 29 ตุลาคม-1 พฤศจิกายน 2558
 ประกาศผลสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2559 12 มกราคม 2559
 สอบ O-NET ปีการศึกษา 2558 6-7 กุมภาพันธ์ 2559
 ประกาศผลสอบ O-NET ปีการศึกษา 2559 21 มีนาคม 2559
 รับสมัครสอบ GAT-PAT ครั้งที่ 2/2559 6-25 มกราคม 2559
 กำหนดสอบ GAT-PAT ครั้งที่ 2/2559 5-8 มีนาคม 255
 ประกาศผลสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2559 12 เมษายน 2559
 มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมในระบบเคลียริ่งเฮ้าส์ส่งรายชื่อผู้ผ่านการ
คัดเลือกไปยัง สอท. จัดทำข้อมูลสำหรับประกาศให้นักเรียนยืนยันสิทธิ์
26-29 เมษายน 2559
 นักเรียนยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยที่ได้รับการคัดเลือก 22 เมษายน 2559
 สอท. แจ้งรายชื่อผู้ที่ยืนยันสิทธิ์ไปยังมหาวิทยาลัย และตัดสิทธิ์การ สมัครในระบบแอดมิชชั่นกลาง 6 พฤษภาคม 2559
 จำหน่ายระเบียบการคัดเลือกฯ ในระดับแอดมิชชั่น ประจำปีการศึกษา 2559 6-17 พฤษภาคม 2559
 รับสมัครแอดมิชชั่น 2559 10-17 พฤษภาคม 2559
 ชำระเงินค่าสมัครแอดมิชชั่น 2559 10-19 พฤษภาคม 2559
 ผู้สมัครตรวจสอบคะแนนที่ใช้ในการคัดเลือกแอดมิชชั่น 2559 5 มิถุนายน 2559
 ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย 5 มิถุนายน 2559
 สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย 14-17 มิถุนายน 2559
 ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 1 กรกฎาคม 2559
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) สรุปรายชื่อสนามสอบ ครั้งที่ 1 ทั้งในพื้นที่กรุงเทพฯ ปทุมธานี นนทบุรี
471 Comments