กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง59 สาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารจัดการ 
ทรัพยากรการเกษตรโดยวิธีรับตรง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2559 (รอบที่ 2)

เปิดรับสมัคร 4 – 11 มีนาคม 2559

– รายละเอียดประกาศฯ

– เอกสารประกอบการสมัคร