กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง60 ภาคปกติ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2560 (โดยวิธีสอบตรง)

คุณสมบัติของผู้สมัคร ภาคปกติ
ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า  หรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

กำหนดการ

วันรับสมัคร วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2560
วันสอบข้อเขียน วันที่ 16 มิถุนายน 2560
วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ วันที่ 30 มิถุนายน 2560
วันสอบสัมภาษณ์ วันที่ 7 กรกฎาคม 2560
วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา วันที่ 14 กรกฎาคม 2560
รายงานตัว/ขึ้นทะเบียน นศ. วันที่ 18-21กรกฎาคม 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม http://law.kku.ac.th/ent/index.php

63 Comments