กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง นักเรียนนายสิบ กรมยุทธศึกษาทหารบก กองทัพบก 2560 รวม 2,680 คน

กรมยุทธศึกษาทหารบก กองทัพบก มีกําหนดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็น
นักเรียนนายสิบ เพื่อเข้ารับการศึกษา ตามหลักสูตรของ กองทัพบก จํานวน 2 หลักสูตร ดังนี้

1 หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก หลักสูตร 1 ปี เมื่อสําเร็จการศึกษาจะบรรจุเข้ารับราชการเป็น สิบตรีประจําการในเหล่าต่างๆ ของกองทัพบก จํานวน 13 เหล่า จํานวน 1,980 นาย โดยมียอดการจัดหาดังนี้
+ บุคคลพลเรือน จํานวน 1,188 นาย
+ ทหารกองประจําการ จํานวน 792 นาย

2นักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ หลักสูตร 1 ปี เมื่อสําเร็จการศึกษาจะบรรจุเข้ารับราชการเป็นสิบตรีประจําการในเหล่าทหารราบ ซึ่ง เป็นหลักสูตร พิเศษของกองทัพบกที่ผลิตนักเรียนนายสิบให้กับ เหล่าทหารราบ โดยให้สิทธิเฉพาะทหารกองประจําการสังกัดกองทัพบก ที่มีคุณสมบัติ ตามวัน เวลา รับราชการซึ่งครบกําหนดปลด และทหารกองประจําการของกองทัพบก ซึ่งปลดประจําการแล้ว (ทหารเกณฑ์) ไม่รับ ผู้สําเร็จการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ,ทหารเกณฑ์จากกองทัพเรือ,กองทัพอากาศ มียอดการจัดหา จํานวน 700 นาย

เปิดรับสมัคร 15 ธันวาคม 2559 ถึง 31 มกราคม 2560

35 Comments