กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง59 สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศ และธุรกิจโลจิสติกส์ นานาชาติ พระนครเหนือ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี4 ปี ปีการศึกษา 2559โครงการรับตรงใช้คะแนนวิชาสามัญ 9 วิชา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศ และธุรกิจโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนานาชาติ จัดการศึกษาที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพมหานคร รับสมัครผู้กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า

เปิดรับสมัคร รับสมัครวันที่ 23 กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ 17 มีนาคม 2559

ระเบียบการ

888 Comments