กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

เปลี่ยนน้ำหนักเกณฑ์คัดเลือก คณะวิทยาการเรียนรู้ และศึกษาศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ 60

ตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ข้อกําหนดการรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มธ. ประจําปีการศึกษา 2560 โดยใช้คะแนน TU STAR ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 นั้น

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเปลี่ยนแปลงค่าน้ําหนักและยกเลิกคะแนนรวมขั้นต่ํา เมนูสอบ STAR 00 (รหัสวิชา 100) ของคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์  

Download  ประกาศเกณฑ์คัดเลือกและน้ำหนัก 

529 Comments