กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับสมัครโควตาและทุนการศึกษา 20 ทุน เรียนฟรีตลอดหลักสูตร วิทยาลัยนานาชาติ เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2560

รับสมัครโควตาและทุนการศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ขยายเวลารับสมัครถึง  13 มกราคม 2560 

วิทยาลัยนานาชาติ พระจอมเกล้าลาดกระบัง เปิดรับสมัครโควตาจำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้

  1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (ระเบียบการ)
  2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี (ระเบียบการ)

สมัครออนไลน์ได้ที่ http://www.ic.kmitl.ac.th/apply

ทุนการศึกษา

ผู้สมัครที่มีผลการเรียนระดับมัธยมปลายไม่น้อยกว่า 3.25 สามารถสมัครขอรับทุนการศึกษาได้ โดยผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาจะใช้การสอบข้อเขียน (วิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ) โดยจัดสอบในวันเดียวกันกับวันสอบสัมภาษณ์

 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (นานาชาติ)

เป็นหลักสูตรที่มุ่งสร้างวิศวกรซอฟต์แวร์ที่เปี่ยมไปด้วยความรู้ ความสามารถ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ การเรียนการสอนในหลักสูตรจะเน้นทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อฝึกฝนให้นักศึกษามีความรู้และทักษะในการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ใช้งานจริงบนหลากหลายแพลตฟอร์ม ตั้งแต่ซอฟต์แวร์ขนาดเล็ก ซอฟต์แวร์บนสมาร์ทโฟน ซอฟต์แวร์บนเว็บ จนถึงซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่สำหรับองค์กร รวมทั้งสอนเทคนิคขั้นสูงในการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการวิจัยหรือศึกษาต่อในอนาคต

โครงการพิเศษสำหรับนักศึกษาในหลักสูตร

  • โครงการ 2+2 ระหว่างพระจอมเกล้าลาดกระบังและมหาวิทยาลัย Glasgow ประเทศสหราชอาณาจักร นักศึกษาที่จบชั้นปีที่ 2 และมีผลการเรียนและผลการทดสอบภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ สามารถเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัย Glasgow ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ในชั้นปีที่ 3และ 4
  • โครงการ Mobile Software Engineering ซึ่งเน้นฝึกฝนทักษะการพัฒนาซอฟต์แวร์บนระบบคอมพิวเตอร์พกพา เช่นสมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต ซึ่งมีความต้องการสูงมากในปัจจุบัน นักศึกษาจะได้เรียนรู้โครงสร้างพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์พกพา ตลอดจนเทคนิคและเครื่องมือในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนโมบายล์แพลตฟอร์มที่เป็นที่นิยม เช่น Apple iOS, Google Android, และ Microsoft Windows Phone เป็นต้น

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี (นานาชาติ)

เป็นหลักสูตรที่ศึกษาเทคนิคและกระบวนการเชิงวิศวกรรมเพื่อประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการองค์กรหรือโครงการอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ใน 2 ปีแรก หลักสูตรจะปูพื้นทางคณิตศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ บัญชีและการเงิน และเทคโนโลยีสารสนเทศ และเมื่อจบชั้นปีที่ 2 นักศึกษาจะทำการเลือกเรียนในแขนงวิชาที่ตนเองชอบ ได้แก่

  • การจัดการวิศวกรรม (Engineering Management)
  • การจัดการโซ่อุปทาน (Supply Chain Management)
  • การจัดการสารสนเทศ (Information Management)

บัณฑิตที่จบจากหลักสูตรสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย เช่น Production Manager, Project Manager, Logistics/Supply Chain Manager, Inventory Manager, IT Manager เป็นต้น

สำหรับทั้งสองหลักสูตร นักศึกษายังมีโอกาสเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา (Student Exchange) เป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา หรือโครงการฝึกงานภาคฤดูร้อน (Summer Training) ที่มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการศึกษาเพิ่มเติม

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

  • ภาคการศึกษาละ 75,000 บาท (เหมาจ่าย)

ระเบียบการ

สมัครออนไลน์ (ไม่มีค่าใช้จ่าย) ถึงวันที่ 13 มกราคม 2560 นี้

561 Comments