กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

มาอีกแล้วคะ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2560

2การคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรนานาชาติ ปีการศึกษา 2560

ประกาศ เปลี่ยนแปลงกำหนดการรับสมัครและคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

ปีการศึกษา 2560 (รายละเอียด)new2

1. การรับสมัครและคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

ปีการศึกษา 2560 (รายละเอียด)

2. การรับสมัครและคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ)

คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 (รายละเอียด)

3. การรับสมัครและคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม (หลักสูตรนานาชาติ)

คณะอักษรศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 (รายละเอียด)

4. การรับสมัครและคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิศวกรรมศาสตร์

ปีการศึกษา 2560 (รายละเอียด)

5. การรับสมัครและคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

คณะเศรษฐศาสตรื ปีการศึกษา 2560 (รายละเอียด)

6. การรับสมัครและคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรนิเทศศาตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ)

คณะนิเทศศาตร์ ปีการศึกษา 2560 (รายละเอียด)

7. การรับสมัครและคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์จิตวิทยา

(หลักสูตรนานาชาติ) คณะจิตวิทยา ปีการศึกษา 2560 (รายละเอียด)

8. การรับสมัครและคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสถาปัตยกรรม

(หลักสูตรนานาชาติ) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 (รายละเอียด)

9. การรับสมัครและคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์

(หลักสูตรนานาชาติ) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 (รายละเอียด)

3

35 Comments