กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง60 คุณสมบัติ ผู้มีสิทธิ์สมัครเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตฯ ม.เทคโนโลยีสุรนารี

คุณสมบัติของผู้มีสิทธ์สมัครเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
ภายใต้โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท และ
โครงการกระจายแพทย์หน่ำอำเถอหนึ่งทุน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรนารี
และกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2560

26 Comments