กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

มาแล้ว คะแนนต่ำสุด รับตรง มศว 2559

สถิติคะแนนต่ำสุด การคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (รับตรง)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2559

บางคณะที่ใช้แค่ GAT/PAT น้องๆสามารถคำนวนคะแนนแล้วเทียบกับคะแนนต่ำสุดได้เลยจะรู้ว่าเรามีโอกาสติดสูงไหม เช่นคณะ วิศวะ รัฐศาสตร์ การท่องเที่ยว บริหาร บัญชี ส่วนคณะอื่นๆ ต้องรอคะแนนวิชาสามัญ >.<

ที่ สาขาวิชา คะแนนต่ำสุด
1 01001 สาขาจิตวิทยา 17,200.50
2 01003 สาขาภาษาฝรั่งเศส 13,060.25
3 01006 สาขาภาษาไทย 17,020.00
4 01020 สาขาวรรณกรรมสำหรับเด็ก 16,001.70
5 01021 สาขาปรัชญาและศาสนา 13,041.00
6 01022 สาขาวิชาภาษาเพื่ออาชีพ 16,038.60
7 01026 สาขาภาษาไทย (กศ.บ.) 19,352.40
8 01101 สาขาภาษาเขมร ไม่มีข้อมูล
9 01107 สาขาภาษาเวียดนาม 10,022.00
10 01108 สาขาสารสนเทศศึกษา 10,254.00
11 01109 สาขาภาษาจีน 19,029.50
12 01110 สาขาภาษาญี่ปุ่น 20,127.50
13 01111 สาขาภาษาเกาหลี 21,017.50
14 02001 สาขาคณิตศาสตร์ 10,900.00
15 02002 สาขาเคมี 8,703.70
16 02003 สาขาชีววิทยา 10,502.40
17 02004 สาขาฟิสิกส์ 5,120.00
18 02007 สาขาคหกรรมศาสตร์ 7,042.90
19 02008 สาขาสถิติ 9,523.70
20 02010 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 10,225.80
21 02014 สาขาจุลชีววิทยา 8,028.30
22 02024 สาขาคณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 15,812.50
23 02025 สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (กศ.บ.) 11,947.50
24 02100 สาขาอัญมณีและเครื่องประดับ 7,059.60
25 02104 สาขาชีววิทยา (กศ.บ.) 13,928.00
26 02105 สาขาเคมี (กศ.บ.) 12,958.30
27 02106 สาขาฟิสิกส์ (กศ.บ.) 13,541.20
28 03001 สาขาประวัติศาสตร์ 17,128.50
29 03006 สาขาการพัฒนาชุมชนเมือง 18,700.00
30 03011 สาขาการบัญชี 15,610.00
31 03012 สาขาการตลาด 12,864.40
32 03023 สาขาสังคมศึกษา (กศ.บ.) 18,348.60
33 03102 สาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ 8,955.30
34 03104 สาขาการเงิน 13,373.20
35 03106 สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 12,304.20
36 03107 สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ 14,000.00
37 03108 สาขารัฐประศาสนศาสตร์ 15,704.40
38 03109 สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 20,010.00
39 03110 สาขาการเมืองการปกครอง 15,930.00
40 03111 สาขาวิชาธุกิจเพื่อสังคม 8,737.60
41 04007 สาขาผู้นำนันทนาการ 12,081.60
42 04100 สาขาสุขศึกษาและพลศึกษา (กศ.บ.) 12,347.00
43 04101 สาขาพลศึกษา (กศ.บ.) 10,753.00
44 04102 สาขาสุขศึกษา(กศ.บ.) 12,886.30
45 04121 สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย 8,202.70
46 04123 สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม 9,238.75
47 04124 สาขาสาธารณสุขชุมชน 8,717.50
48 04125 สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 9,343.40
49 05005 สาขาการประถมศึกษา 14,981.40
50 05105 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 18,922.20
51 06001 สาขาพยาบาลศาสตร์ 12,750.00
52 09001 สาขาวิศวกรรมเคมี 10,096.60
53 09002 สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 10,000.00
54 09003 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 10,000.50
55 09004 สาขาวิศวกรรมโยธา 10,002.10
56 09005 สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 10,007.90
57 09011 สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ 10,051.60
58 09012 สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 10,013.30
59 09015 สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ 10,041.41
60 10007 สาขาดุริยางคศาสตร์สากล 8,659.80
61 10015 สาขาทัศนศิลป์ 9,187.20
62 10051 สาขาศิลปศึกษา (กศ.บ.) 10,646.80
63 12008 สาขาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม 14,507.50
64 12009 สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม 14,505.00
65 15001 สาขากายภาพบำบัด 12,000.00
66 15002 สาขาการส่งเสริมสุขภาพ 10,014.00
67 30001 สาขาการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย 17,024.40
68 30005 สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล 17,002.20
69 30012 สาขานวัตกรรมการสื่อสาร 17,000.40
70 48001 สาขาเศรษฐศาสตร์ 15,230.75
71 66001 สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร 7,071.45
72 66002 สาขานวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ 14,458.50
73 70006 สาขาการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 9,500.00
74 71001 สาขาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ 7,025.70
75 71002 สาขาเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์ 4,920.90
76 71003 สาขาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร 6,719.70

อ้างอิง  http://seniorswu.in.th/2016/min-score-59/

63 Comments