รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์  ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เปิดเผยว่า ตามที่ สทศ.ได้จัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานหรือโอเน็ต ปีการศึกษา 2560 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6นั้น ขณะนี้ สทศ. ได้นำข้อสอบและเฉลยคำตอบโอเน็ต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของสทศ. www.niets.or.th เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้ต้นสังกัดและโรงเรียนได้นำไปใช้ในวางแผนและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน รวมถึงยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ดียิ่งขึ้น

รศ.ดร.สัมพันธ์  กล่าวต่อไปว่า  หากท่านใดมีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับข้อสอบและเฉลยคำตอบโอเน็ต ปีการศึกษา 2560 สามารถส่งข้อมูลมาที่ สทศ. ตามช่องทาง ดังนี้ ยื่นเอกสารด้วยตนเองที่ สทศ. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 36 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ และสายตรงผู้บริหาร www.niets.or.th เมนู สายตรงผู้บริหาร.

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

วิชาภาษาไทย 

วิชาภาษาอังกฤษ 

วิชาคณิตศาสตร์ 

วิชาวิทยาศาสตร์ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

วิชาภาษาไทย 

วิชาภาษาอังกฤษ 

วิชาคณิตศาสตร์ 

วิชาวิทยาศาสตร์ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

วิชาภาษาไทย 

วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

วิชาภาษาอังกฤษ 

วิชาคณิตศาสตร์ 

วิชาวิทยาศาสตร์