กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง60 ม.อีสเทิร์นเอเชีย การบิน เภสัช 4 ปี สาธารณสุข สนใจสมัครด่วน

       มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย รับตรง  การบิน เภสัช 4 ปึ สาธารณสุข สนใจสมัครด่วน         

     EAU.เป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ  จบแล้วมีงานทำแน่นอน  เป็นมหาวิทยาลัยของคนรุ่นใหม่                         หลักสูตรทันสมัย บวกทักษะการสอนที่เร้าใจ สนุกสนาน เน้นทักษะ  ด้านภาษาและสร้างความแตกต่างอย่างโดดเด่น ส่งเสริมความเป็นสากล  มีหลักสูตร ให้นักศึกษาไปใช้ชีวิตแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในต่างประเทศทุกคนในคณะ เน้นให้คำปรึกษาที่อบอุ่นเป็นกันเอง ควบคู่กับกิจกรรมที่   ครื้นเครง ในบรรยากาศสบาย ๆ สไตล์รีสอร์ท เปิดสอบคัดเลือกดังรายละเอียดต่อไปนี้

คณะการบิน คณะ Hot ปัง ดังเวอร์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์การบินแห่งเดียวในประเทศไทย   ที่เรียนครอบคลุมทั้งภาคพื้นดินและภาคอากาศ ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก ปี 54-59 ติดอันดับ    1 ใน 3 แห่งจากทั้งหมด 26 แห่งที่เปิดสอนทางด้านการบิน อยู่ในระดับคุณภาพ (ลงข่าวไทยรัฐออนไลน์  วันที่ 19 มี.ค.59) หลักสูตรได้รับมาตรฐานสากลในระดับนานาชาติ และสอดคล้องกับกฎระเบียบข้อบังคับ   ข้อแนะนำต่าง ๆ ขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ICAO สำนักงานบริหารการบินแห่งชาติ   สหรัฐอเมริกา FAA และสมาคมการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ IATA มีไปดูงานและเรียนแลกเปลี่ยนที่ต่างประเทศ ค่าเทอมรวม ค่าชุดตลอดหลักสูตร เทอมละ 40,000 บาท

คุณสมบัติรับ
+ผู้ที่จบการศึกษา และ กำลังศึกษาอยู่ในระดับ ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.3
+ผู้หญิงส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 cm.ชายสูงไม่ต่ำกว่า 165 cm เกรดเฉลี่ย   2.0 ขึ้นไป

คณบดีและคณาจารย์เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีประสบการณ์สูงในอุตสาหกรรมการบิน จากสถาบันการบินพลเรือน กองทัพอากาศ บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัด  บริษัทท่าอากาศยานไทย  จราจรทางอากาศ ท่าอากาศยาน สายการบิน การขนส่งทางอากาศ การอำนวยการบิน และการบริการข่าวสาร ารบิน มีห้องปฏิบัติการด้านการบิน เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจริง มีแหล่งฝึกงานกับหน่วยงานที่มีชื่อ

  ในอุตสาหกรรมการบิน สายการบินต่าง ๆ บริษัทที่ให้บริการภาคพื้น แก่สายการบิน และองค์กรที่เกี่ยวข้องกับ อุตสาหกรรมการบิน นักศึกษาได้งานทันทีก่อนจบ และได้งานตรงกับสายที่เรียนมาโดยตรง สามารถ ประกอบอาชีพ นักบินของบริษัทสายการบิน จบมาได้รับใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ตรี ตามมาตรฐานองค์การ  การบินพลเรือนระหว่างประเทศ เป็นพนักงานสายการบิน พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ฝ่ายอำนวยการบิน  พนักงานบริการภาคพื้น พนักงานบริการจราจรทางอากาศ พนักงานในกิจการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบิน อาจารย์สถาบันการศึกษาวิทยากร บุคลากรของหน่วยงานราชการ เช่น กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ หน่วยบินเกษตร สำนักการบินพลเรือน เป็นต้น คณบดีเคยดำรงตำแหน่ง ผอ.สนามบินภูเก็ต

  และ ผอ.สนามบินเชียงใหม่ เป็นกรรมการบริหารสถาบันการบินพลเรือน มีโควตาพิเศษ สอบตรงสัมภาษณ์อย่างเดียว บ่ายประกาศผลพร้อมรายงานตัวเข้าศึกษา วันที่ 18 มี.ค.60 ค่าเทอม 40,000 บาท ค่าสมัคร 300 บาท รวมอาหาร 1 มื้อ มีติวให้ก่อนสอบ คณะนี้ฮอตและบูมมาก สนใจสมัครด่วนค่ะ

** คณะเภสัชศาสตร์ 4 ปี สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางค์และผลิตภัณฑ์สุขภาพ เน้นเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์   

เครื่องสำอางค์ และเรียนรู้ทักษะพื้นฐานในการเตรียมผลิตภัณฑ์สุขภาพ เช่น อาหารเสิรม  สุขภาพ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ สอนเน้นทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ให้เกิดทักษะความคิดสร้างสรรค์สามารถพัฒนา สูตรตำรับได้ มีห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย ได้มาตรฐาน ได้ไปฝึกงานกับสถานประกอบการณ์ที่มีชื่อเสียงและได้  มาตรฐาน เพื่อเพิ่มประสบการณ์ในวิชาชีพ เป็นสาขาขาดแคลนรายได้ดี สามารถไปประกอบอาชีพหลากหลาย  เช่น ผู้ให้คำ ปรึกษาการผลิตเครื่องสำอางค์ นักควบคุมคุณภาพการผลิตเครื่องสำอางค์ นักวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางค์    ผู้เชี่ยวชาญสกัดสารธรรมชาติ ผู้เชี่ยวชาญขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ นักวิจัยคิดค้นสูตรตำรับ ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารเสริม ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องมือและประเมินผิว ค่าเทอม 60,000 บาท ค่าสมัคร 500 บาท รับผู้จบหรือกำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 สายวิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยว 2.0 ขึ้นไป สอบเช้าทราบผลบ่ายพร้อมรายงานตัวเลยจัดสอบทุกวันพุธ

  ****คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขา สาธารณสุขชุมชน อนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ค่าเทอม 45,000 บาท ค่าสมัคร 500 บาท เป็นกลุ่มวิชาชีพขาดแคลนเป็นที่ต้องการของชุมชน หลักสูตรได้รับการรับรองจากสภาสาธารณสุขชุมชน มีห้องปฏิบัติการ และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน ทันสมัย เพื่อฝึกปฏิบัติที่สมบูรณ์การเรียนการสอนเน้นภาคทฤษฎีและปฏิบัติ รวมทั้งเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำทุกคนทันที กู้ค่าเทอมได้เต็มจำนวน แนวทางประกอบอาชีพ  สาธารณสุขชุมชน อาทิ นักวิชาการสาธารณสุข นักวิชาส่งเสริมคุณภาพ ใน รพ.หรือหน่วยงานทางสุขภาพทั้งภาครัฐและเอกชน

อนามัยสิ่งแวดล้อม อาทิ จนท.และนักวิชาการสิ่งแวดล้อม นักวิเคราะห์ผลกระทบและให้คำปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ นักสุขาภิบาล ทำงานได้ทั้งภาครัฐ และสถานประกอบการเอกชน

 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย อาทิเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ นักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย นักสุขศาสตร์อุตสาหกรรม ทำงานได้ทั้งหน่วยงานภาครัฐและสถานประกอบการเอกชน

**หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ IT เราฝึกให้คุณเป็นนักพัฒนาแอพพลิเคชั่น บนอุปกรณ์มือถือหรือแท็บเล็ต ด้วยการลงมือปฏิบัติสร้างงานจริง ตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 ผลงานสามารถส่งเข้าประกวดและขอทุนจากหน่วยงานภายนอก เรียนอย่างมีมาตรฐานสากล ระหว่างเรียนได้รับประกาศนียบัตริรับรองความเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีอย่างน้อย 3 ใบ จากองค์กรที่มีชื่อเสียงระดับสากล เช่น ORACLE CISCO เมโทรซิสเต็มคอร์ปอเรชั่น รับทุกแผนการเรียนและ ปวช.3 เรียน 3 ปีครึ่ง มีฝึกงานหน่วยงานภายนอก หลายคนได้เข้ารับทำงานทันทีระหว่างฝึกงาน แจกโน๊ตบุ๊คทุกคนที่เรียน ค่าเทอม 35,000 บาท กู้ได้หมด จบมาได้วุฒิ วิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขา IT

สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อ.กัลยวีร์  สายโพธิ์ อ.ปู เบอร์โทรและ ID LINE 0945692145
สมัครด่วน แค่เปลี่ยนความคิดชีวิตก็เปลี่ยนไม่ต้องเสียเวลารอของรัฐ เพราะเรา Hot ปังดังกว่า
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียตั้งอยู่ 200 ถ.รังสิต-นครนายก (คลอง 5) ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

8 Comments